aktualnosci

Home Aktualności

MOTOBLASK SYLWESTER GANCARZ realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Opracowanie w toku prac B+R innowacyjnej bezdotykowej myjni automatycznej pojazdów DMC do 3500kg

Celem projektu jest opracowanie w toku prac B+R nowatorskiej technologii bezdotykowej myjni automatycznej pojazdów DMC do 3500kg, umożliwiającej w wyniku komercjalizacji, wdrożenie do praktyki gospodarczej nowych rozwiązań w obszarze mycia samochodów osobowych. Dofinansowanie projektu z UE: 335 750,00 PLN
wartość projektu: 485 850 PLN
Efektem projektu będzie: Wdrożenie technologii pozwalającej na uzyskanie unikalnych cech, parametrów i funkcjonalności myjni tj. 1. bezpieczeństwo i jakość obsługiwanych pojazdów,2. Szybkość wykonywanej usługi, 3. Zmniejszenie zużycia wody oraz energii elektrycznej, 4 Poprawa ergonomii użytkowania bezdotykowej myjni automatycznej pojazdów DMC do 3500 kg

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POIR/2017

dotyczące wyboru Wykonawcy, tj. jednostki naukowej w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej[1] usługi zleconej w projekcie. Zakup planowany jest w ramach Projektu, który ubiega się o dofinansowanie w ramach II osi priorytetowej „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I”, Działania 2.3. „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, Podziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” w roku 2017 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

Oswiadczenie powiazania Oswiadczenie kryteria dostepu Formularz oferty Zapytanie MOTOBLASK

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Informacja o wyborze